PL/SQL

V příkladech předpokládáme následující tabulkovou strukturu:

CREATE TABLE users (
  username VARCHAR2(8) UNIQUE,
  accessed_at DATE,
  superuser NUMBER(1,0)
);

INSERT INTO users VALUES ('janihur', sysdate,   0);
INSERT INTO users VALUES ('petdance', sysdate - 12, 1);
INSERT INTO users VALUES ('albundy', sysdate - 3, 0);
INSERT INTO users VALUES ('donduck', sysdate - 18, 0);

Pokud je to možné, vždy preferujte statické SQL

Ve statickém SQL vůbec SQL injection nehrozí.

CREATE OR REPLACE FUNCTION user_access (
  p_uname IN VARCHAR2
) RETURN date AS
  v_accessed_at date;
BEGIN
  SELECT accessed_at INTO v_accessed_at FROM users WHERE username = p_uname;
  RETURN v_accessed_at;
END;
/


SELECT user_access('janihur')
 AS "POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ JANIHURA" FROM DUAL;

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ JANIHURA
-------------------
2011-08-03 17:11:24

SELECT user_access('whocares'' or superuser = 1 or username = ''whocares') 
 AS "POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ SUPERUSERA" FROM DUAL;

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ SUPERUSERA
-------------------

Když potřebujete dynamické SQL, tak se pokud možno vyhněte spojování řetězců

Spojování řetězců otvírá možnost SQL injection:

CREATE OR REPLACE FUNCTION user_access (
  p_uname IN VARCHAR2
) RETURN date AS
  v_accessed_at date;
  v_query constant varchar2(32767) := 
   'SELECT accessed_at FROM users WHERE username = ''' || p_uname || '''';
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE v_query INTO v_accessed_at;
  RETURN v_accessed_at;
END;
/


SELECT user_access('janihur')
 AS "POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ JANIHURA" FROM DUAL;

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ JANIHURA
-------------------
2011-08-03 17:11:24

SELECT user_access('whocares'' or superuser = 1 or username = ''whocares') 
 AS "POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ SUPERUSERA" FROM DUAL;

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ SUPERUSERA
-------------------
2011-07-22 17:11:24

Místo toho používejte vázací proměnné:

CREATE OR REPLACE FUNCTION user_access (
  p_uname IN VARCHAR2
) RETURN date AS
  v_accessed_at date;
  v_query constant varchar2(32767) := 
   'SELECT accessed_at FROM users WHERE username = :a';
BEGIN
  EXECUTE IMMEDIATE v_query INTO v_accessed_at USING p_uname;
  RETURN v_accessed_at;
END;
/


SELECT user_access('janihur')
 AS "POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ JANIHURA" FROM DUAL;

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ JANIHURA
-------------------
2011-08-03 17:11:24

SELECT user_access('whocares'' or superuser = 1 or username = ''whocares') 
 AS "POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ SUPERUSERA" FROM DUAL;

POSLEDNÍ PŘIHLÁŠENÍ SUPERUSERA
-------------------

Injection pomocí implicitní konverze datových typů

K pozměnění SQL příkazů lze zneužít i NLS parametry session (NLS_DATE_FORMAT, NLS_TIMESTAMP_FORMAT, NLS_TIMESTAMP_TZ_FORMAT, NLS_NUMERIC_CHARACTER).

V následujícím příkladu dochází ke konverzi datových typů, když se p_since implicitně zkonvertujte na řetězec, aby se dal připojit. Všimněte si, jak hodnota NLS_DATE_FORMAT ovlivňuje text dotazu ve funkci users_since()!

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';

CREATE OR REPLACE TYPE userlist_t AS TABLE OF VARCHAR2(8);
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION users_since(
  p_since IN DATE
) RETURN userlist_t PIPELINED AS
  v_users userlist_t;
  v_query constant varchar2(32767) := 
   'SELECT username FROM users WHERE superuser = 0 and accessed_at > ''' || p_since || ''' order by accessed_at desc';
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_query = ' || v_query);
  EXECUTE IMMEDIATE v_query BULK COLLECT INTO v_users;

  FOR i IN v_users.FIRST .. v_users.LAST LOOP
   PIPE ROW(v_users(i));
  END LOOP;

  RETURN;
END;
/


ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD"PŘEKVAPENÍ!"';
SELECT COLUMN_VALUE AS "BĚŽNÍ" FROM TABLE(users_since(sysdate - 30));

v_query = SELECT username FROM users WHERE superuser = 0 and accessed_at >
'2011-07-04PŘEKVAPENÍ!' order by accessed_at desc

BĚŽNÍ
--------
janihur
albundy
donduck

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = '"'' or superuser = 1 or username = ''whocares"';
SELECT COLUMN_VALUE AS "SUPERUŽIVATELÉ" FROM TABLE(users_since(sysdate - 30));

v_query = SELECT username FROM users WHERE superuser = 0 and accessed_at > ''
or superuser = 1 or username = 'whocares' order by accessed_at desc

SUPERUŽIVATELÉ
--------
petdance

Nápravou je explicitní uvedení formátu: to_char(p_since, 'YYYY-MM-DD').

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS';

CREATE OR REPLACE TYPE userlist_t AS TABLE OF VARCHAR2(8);
/

CREATE OR REPLACE FUNCTION users_since(
  p_since IN DATE
) RETURN userlist_t PIPELINED AS
  v_users userlist_t;
  v_query constant varchar2(32767) := 
   'SELECT username FROM users WHERE superuser = 0 and accessed_at > ''' || to_char(p_since, 'YYYY-MM-DD') || ''' order by accessed_at desc';
BEGIN
  DBMS_OUTPUT.PUT_LINE('v_query = ' || v_query);
  EXECUTE IMMEDIATE v_query BULK COLLECT INTO v_users;

  FOR i IN v_users.FIRST .. v_users.LAST LOOP
   PIPE ROW(v_users(i));
  END LOOP;

  RETURN;
END;
/

Teď se hodnota NLS parametru NLS_DATE_FORMAT v dotazu ignoruje:

ALTER SESSION SET NLS_DATE_FORMAT = 'YYYY-MM-DD"PŘEKVAPENÍ!"';
SELECT COLUMN_VALUE AS "BĚŽNÍ" FROM TABLE(users_since(sysdate - 30));

v_query = SELECT username FROM users WHERE superuser = 0 and accessed_at >
'2011-07-04' order by accessed_at desc

BĚŽNÍ
--------
janihur
albundy
donduck
Forkuj mě na GitHubu