PHP

PHP je o něco neorganizovanější než zpracování parametrů v Perlu. Standardní rozšíření pro MySQL nepodporuje parametrizaci, přestože rozšíření PostgreSQL ano:

$result = pg_query_params( $dbh, 'SELECT * FROM users WHERE email = $1', array($email) );

Povšimněte si, že příkaz musí být v jednoduchých uvozovkách, nebo se musí $ oescapovat, aby se PHP nepokoušelo zpracovat ho jako proměnnou. (Ve skutečnosti v tomto případě PHP nebude $1 chápat jako proměnnou a nahrazovat ho, ale kvůli štábní kultuře dávejte jakékoli řetězce obsahující znaky dolaru, které chcete jako znaky dolaru zachovat, do jednoduchých uvozovek.)

Jenže byste pravděpodobně měli spíše používat abstrakční vrstvu. Rozšíření ODBC a PDO obě podporují parametrizaci a několik databází:

Použití mysqli

Rozšíření MySQL Improved podporuje vázané parametry.

$stmt = $db->prepare('update people set name = ? where id = ?');
$stmt->bind_param('si',$name,$id);
$stmt->execute();

Použití ADODB

ADODB umožňuje postup, jak příkaz kompletně připravit, navázat i provést jediným voláním.

$dbConnection = NewADOConnection($connectionString);
$sqlResult = $dbConnection->Execute(
  'SELECT user_id,first_name,last_name FROM users WHERE username=? AND password=?',
  array($_REQUEST['username'], sha1($_REQUEST['password'])
);

Použití ODBC vrstvy

$stmt = odbc_prepare( $conn, 'SELECT * FROM users WHERE email = ?' );
$success = odbc_execute( $stmt, array($email) );

Nebo:

$res = odbc_exec($conn, 'SELECT * FROM users WHERE email = ?', array($email));
$sth = $dbh->prepare('SELECT * FROM users WHERE email = :email');
$sth->execute(array(':email' => $email));

Použití PDO vrstvy

Takhle se parametry vážou složitějším způsobem.

$dbh = new PDO('mysql:dbname=testdb;host=127.0.0.1', $user, $password);
$stmt = $dbh->prepare('INSERT INTO REGISTRY (name, value) VALUES (:name, :value)');
$stmt->bindParam(':name', $name);
$stmt->bindParam(':value', $value);

// vložit jeden řádek
$name = 'one';
$value = 1;
$stmt->execute();

A kratší způsob, jak věci předávat.

$dbh = new PDO('mysql:dbname=testdb;host=127.0.0.1', $user, $password);
$stmt = $dbh->prepare('UPDATE people SET name = :new_name WHERE id = :id');
$stmt->execute( array('new_name' => $name, 'id' => $id) );

Tady je výborný průvodce migrací na PDO pro vývojáře na MySQL.

Aplikace a frameworky

CakePHP

Při použití MVC frameworku CakePHP bude většina vaší databázové komunikace abstrahována díky Model API. Přesto je někdy potřeba provádět ruční dotazy, což lze dělat pomocí Model::query. Aby tato metoda používala připravené příkazy, stačí za řetězcem s SQL dotazem předat dodatečný parametr typu pole. Existují dvě varianty:

// Nepojmenované náhrady: Předejte pole obsahující jeden prvek pro každý ?
$this->MyModel->query(
  'SELECT name FROM users WHERE id = ? AND status = ?',
  array($id, $status)
);

// Pojmenované náhrady: Předejte asociativní pole
$this->MyModel->query(
  'SELECT name FROM users WHERE id = :id AND status = :status',
  array('id' => $id, 'status' => $status)
);

Dokumentace tohoto chování je v CakePHP Cookbook. (Popsáno je u metody fetchAll(), ale query() uvnitř používá fetchAll().)

WordPress

Pokud váš web/blog/aplikace běží na WordPress, můžete použít metodu prepare třídy $wpdb, které podporuje syntaxi podobnou sprintf() a vsprintf().

global $wpdb;
$wpdb->query(
  $wpdb->prepare( 'SELECT name FROM people WHERE id = %d OR email = %s',
    $person_id, $person_email
  )
);

Pro příkazy INSERT, UPDATE a DELETE můžete využít šikovné pomocné metody této třídy, které umožňují specifikovat formát odesílaných hodnot.

global $wpdb;
$wpdb->insert( 'people',
    array(
      'person_id' => '123',
      'person_email' => 'bobby@tables.com'
    ),
  array( '%d', '%s' )
);

Další podrobnosti jsou ve WordPress Codex.

Forkuj mě na GitHubu